اطلاعیه

سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور از بدو تأسیس، جهت نیل به اهداف عالی علمی- پژوهشی علوم زمین، اقدام به تشکیل شورای ارزیابی کلیه انتشارات علوم زمین از قبیل نقشه‌های زمین‌شناسی در مقیاس‌های مختلف، کتاب‌ها و گزارش‌های داخلی و خارج از سازمان نموده است.

شورای ارزیابی انتشارات به‌عنوان عالی‌ترین مرجع تصمیم‌گیری در مورد صلاحیت علمی تحقیقیات در حوزه علوم زمین، به منظور ارتقای کیفیت پژوهشی در زمینه‌های نقشه، کتاب و گزارش در جهت تحقق اهداف سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور تشکیل شده است. اعضای ثابت شورا متشکل از رییس، دبیر شورا و مسئول دفتر و اعضای غیر ثابت آن متشکل از مدعوین جلسات شورا و داوران منتخب است.

 

حدود وظایف و اختیارات شورای ارزیابی انتشارات

 • تدوین آیین‌نامه‌های داخلی و دستورالعمل‌های اجرایی
 • ثبت ورود اسناد و مدارک پروژه‌های اتمام یافته (در زمینه‌های یادشده) به شورا
 • ارسال مدارک پروژه‌ها به داوران منتخب
 • بررسی و ارزیابی نظر داوران
 • ارسال نتایج داوری و مدارک پروژه به تهیه کننده جهت اعمال تصحیحات و پاسخ به نظرات داور
 • ارسال و مراسلات بین داور و تهیه کننده تا تأیید نهایی پروژه
 • نشست‌های دوره‌ای در جهت بهبود امور جاری شورا و تصمیم‌گیری‌های لازم با حضور مدعوین
 • به روز رسانی بانک اطلاعات و آرشیو اسناد و مدارک
 • درخواست فایل‌های نهایی پروژه از تهیه کننده جهت آماده سازی برای مرحله چاپ
 • ارسال فایل‌های نقشه‌های نهایی شده به بخش کارتوگرافی
 • ارسال فایل‌های نهایی گزارش‌ها و کتاب‌ها به مسئول امور چاپ
 • ارزیابی نقشه‌ها و کتاب‌ها جهت انتخاب برترین‌های سال

 

چگونگی تشکیل، رسمیت و ابلاغ مصوبات جلسات شورا

 •  جلسات شورا با نصف به علاوه یک اعضا مدعو، تشکیل می‌شود و تصمیمات آن با رأی اکثریت اعضای حاضر به تصویب می‌رسد.
 • جلسات شورا به صورت ماهانه و با دعوت دبیر شورا برگزار می‌شود.
 • مصوبات و تصمیمات اتخاذ شده در جلسات شورا، پس از تأیید اعضا و رییس شورا، ابلاغ و  اعلام می‌شود.
 • دستور جلسات بنابر پیشنهاد دبیر و یا هر یک از اعضا، در دستور کار شورا و از یک هفته پیش از زمان جلسات در اختیار اعضا قرار می گیرد.

 

دبیرخانه شورا

 دبیرخانه شورا زیر نظر دبیر شورا وظایف زیر را برعهده‌ دارد:

 •  تنظیم دستور و زمان جلسات و ارسال دعوتنامه برای اعضا
 •  تنظیم صورت‌جلسات و ابلاغ مصوبات
 •  پیگیری مصوبات و ارائه گزارش‌های دوره‌ای به جلسات شورا
 •  بررسی کارشناسی پیشنهادات، موضوعات و دستور جلسات از طریق کارگروه‌های ذیربط
 •  سایر امور محوله از طرف شورا

 

کارگروه‌های شورا 

بنابر ضرورت و به تناسب موضوعات مطرح شده، به پیشنهاد و تصویب اعضای شورا، کارگروه‌های تخصصی دایمی و موقت در سطح کارشناس عالی، تشکیل و زیر نظر دبیر شورا اداره می‌شود.