اطلاعات بیشتر در مورد همکاران
نام : شکوفه
نام خانوادگی : رشیدی کامکار
سمت : مسئول دفتر شورا- بخش زمین‌شناسی
شماره تماس : 64592267