راهنمای برداشت، تهیه نقشه و گزارش زمین‌شناسی در مقیاس 1:25000